Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1- Informatie Goodie Goodness

North House Ventures
Handelend onder de naam: Goodie Goodness
Meer van Lugano 17
3446 JZ Woerden
Emailadres: info@goodiegoodness.com
KvK-nummer: 58556400
BTW-identificatienummer: NL181553090B01

 

Artikel 2- Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Goodie Goodness (“GG”), en een wederpartij (de “Wederpartij”).
 2. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.
 4. GG behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met GG aangegane overeenkomst op te zeggen, in overeenstemming met artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3- Het aanbod

 1. Alle offertes en aanbiedingen van GG zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 2. GG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is GG daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 

Artikel 4- De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GG onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door GG is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. GG kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GG op grond van dit onderzoek goede gronden heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is GG gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
 5. De Wederpartij is niet gerechtigd de door GG producten door te verkopen.
 6. GG heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Indien GG gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan GG ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 5- Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij.
 2. Indien Wederpartij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, ongeopend aan GG retourneren, conform de door GG verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de Wederpartij.
 4. GG zal het door de Wederpartij in dit verband betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.
 5. GG sluit het herroepingsrecht uit voor zover het producten betreft die snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 6- De prijs en betaling

 1. GG is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst, voorzover dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Wederpartij
 2. De door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden voldaan via een online betaling (Ideal), danwel automatische (maandelijkse) incasso aan GG. De eerste betaling van de box geschiedt middels Ideal, de opvolgende maanden worden voldaan middels automatisch incasso. De bedragen zijn inclusief BTW en kosten voor de levering.

 

Artikel 7- Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan GG kenbaar heeft gemaakt. GG levert slechts aan adressen waar haar product in ontvangst genomen kan worden (en dus niet aan postadressen).
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
 3. GG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.
 4. De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Wederpartij overgaan nadat de Wederpartij heeft voldaan aan (i) al haar vorderingen betreffende de tegenprestatie welke door de Wederpartij aan GG op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsook (ii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.
 5. PostNL verzorgt de verzending van de boxen. GG is niet aansprakelijk voor vertraging of beschadigingen door PostNL.
 6. Boxen worden in de tweede week van de maand verstuurd en in Nederland binnen 1-4 werkdagen bezorgd.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om GG binnen 30 dagen op de hoogte te stellen indien een box niet is geleverd binnen de gebruikelijke leveringstermijn.
 8. GG behoudt het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de GG box te beëindigen als blijkt dat boxen meerdere keren niet zijn geleverd.

 

Artikel 8- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De Wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de GG box, te allen tijde per e-mail opzeggen, met inachtneming van de volgende opzegtermijn. Bij opzegging vóór de 20e van de maand, zal de Wederpartij geen box meer ontvangen. Bij opzegging op of na de 20e van de maand, zal er nog eenmaal een betaling via automatische incasso plaatsvinden op of rond de 1e van de volgende maand en zal de Wederpartij nog eenmaal een box ontvangen. Er dienen minstens 2 GG boxen te zijn afgenomen.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt automatisch na afloop van de termijn.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het GG vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GG op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9- Overmacht

 1. GG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van GG, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van GG, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.
 3. GG kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is GG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 10- Klachtenregeling

 1. Bij GG ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GG binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11- Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen GG en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Shop de leukste goodies tijdens de Summer Sale! Sluiten